چطور نرم افزار CRM به کمپین بازاریابی شما کمک می کند؟

مشتریان امروزی به معنای واقعی کلمه با انواع پیام ها و پیشنهادهایی که از هر گوشه و کنار بیرون می آیند، بمباران می شوند. برای لحظه ای به آن فکر کنید، چند بار در روز ایمیل تبلیغاتی از یک برند دریافت می کنید؟ و مهمتر از همه، چقدر واقعاً آن را می خوانید؟ از