چطور نرم افزار CRM به کمپین بازاریابی شما کمک می کند؟

چطور نرم افزار CRM به کمپین بازاریابی شما کمک می کند؟ مشتریان امروزی به معنای واقعی کلمه با انواع پیام ها و پیشنهادهایی که از هر گوشه و کنار بیرون می آیند، بمباران می شوند. برای لحظه ای به آن فکر کنید، چند بار در روز ایمیل تبلیغاتی از یک برند دریافت می کنید؟