مهدی لطفی

مختصری در مورد من و سابقه کاری ام در طی ۲۰ سال گذشته

دانلود رزومه

مسئولیت پذیری

من در مورد مشتریانم که به من اعتماد کرده اند و همچنین در مورد تعهداتی که دارم، مسئولیت پذیری کامل دارم. معتقدم یک مشاور اجرایی، به اندازه یک مدیرعامل، در خصوص پروژه ای که دارد، مسئولیت دارد.

اعتبار

سالهایی که کار کرده ام و پروژه هایی که به سرانجام رسانده ام، منجر به کسب اعتباری شده است که برایم بسیار با ارزش هست و حاضر نیستم به هیچ وجه کاری کنم که اعتبار من زیر سوال برود. معتقدم اعتبار، سرمایه غیر قابل جایگزین برای یک مدیر است.

حرفه ای بودن

حرفه ای بودن و رفتارهای حرفه ای جزء ارزش های اصلی است و همیشه سعی دارم در چارچوب استانداردهای یک حرفه ای فعالیت کنم. حرفه ای بودن از نظر من شامل دانش و تجربه تخصصی، شایستگی، صداقت، خود تنظیمی و ظاهر است.

۰
Years
۰+
Consulting Clients
۰
CRM Projects
۰
Industries

BUY OUR SOFTWARE

Online Shop

FIND OUT MORE

Corporate FAQ